ICOMi muuseumidefinitsioon 2022. aastast

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.


Tõlke ettepanek (töös):
Muuseum on mittetulunduslik, püsiv asutus ühiskonna teenistuses, mis uurib, kogub, säilitab, tõlgendab ja eksponeerib materiaalset ja vaimset pärandit. Muuseum on ühiskonnale avatud ja ligipääsetav, kaasav ja toetab mitmekesisust ja kestlikkust. Muuseum tegutseb ja suhtleb eetiliselt, professionaalselt ja kogukondade osalusel, pakkudes erinevaid külastajakogemusi - hariduslikke, meelelahutuslikke ja teadmisi laiendavaid võimalusi.


ICOMi muuseumidefinitsiooni uuendamine

ICOMi muuseumi definitsiooni uuendamise komitee (Museum Definition, Prospects and Potentials) alustas tegevust 2017. aastal, seades eesmärgiks dokumenteerida aastatel 2017 ja 2018 muuseumimaastikul võimalikult laiahaardeliselt küsimused ja vajadused, mis seisavad muuseumide eest. Seejärel otsustatakse kas ja kuidas on vajalik muuseumi definitsiooni uuendamine. Lisainfo komitee esimehe Jette Sandahli intervjuust.

2018. aasta muuseumidefinitsiooni Eesti ümarlauad
24.08.2022 ICOMi uus muuseumidefinitsioon on kinnitatud,  ülevaade definitsiooni kinnitamisest

ICOMi muuseumidefinitsiooni ettepanek 2019
ENG: Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.
Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing.

EST: Muuseumid on demokraatiat edendavad mitmehäälsed ruumid, mis võimaldavad kriitilist arutelu mineviku ja tuleviku käsitluste üle. Muuseumid talletavad ühiskonna usaldusalustena inimtekkelisi ja looduslikke objekte. Tänapäeva konflikte ja väljakutseid teadvustades ning nendega tegeledes, säilitavad muuseumid erinevaid mälestusi tulevastele põlvedele ning tagavad kõigile võrdse ligipääsu ja õigused pärandile.
Muuseumid ei ole suunatud kasumile. Oma tegevuses on nad kaasavad ja läbipaistvad ning töötavad aktiivselt koos erinevate kogukondadega ja nende heaks, et koguda, säilitada, uurida, tõlgendada, eksponeerida ning seeläbi täiustada maailmast arusaamist. Muuseumide eesmärk on toetada inimväärikust ja sotsiaalset õiglust, globaalset võrdsust ja planeedi heaolu.

ICOMi muuseumidefinitsioon 2007

ENG: A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

EST: Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil.